Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng

Ngày 15/02/2016, Bộ Xây dựng  có Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cưng cư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2016. Các văn bản gồm: Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư; Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà khác với các quy định thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư này.

1. Quy chế này áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi chung là Luật Nhà ở), bao gồm: Nhà chung cư thương mại; Nhà chung cư xã hội (trừ nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước mà chưa được cải tạo, xây dựng lại. Đối với nhà chung cư xã hội chỉ để cho học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng); Nhà chung cư phục vụ tái định cư; Nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại.
2. Đối tượng áp dụng gồm: Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư; chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; Ban quản trị nhà chung cư; đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.
3. Quy chế gồm các nội dung chính như:
– Quy định áp dụng đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào NCC
– Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư và việc xử lý các hành vi vi phạm nội quy quản lý, sử dụng NCC.
– Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của NCC.
– Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi thiết bị trong phần sở hữu riêng và việc xử lý khi có sự cố NCC.
– Quy định về phòng chống cháy nổ trong NCC.
– Quy định về việc công khai các thông tin có liên quan đến việc sử dụng NCC.
– Quy định về các nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng NCC.
Nội dung cụ thể có thể xem và tải về tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng

Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang

Trả lời