Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc Gia

Chủ Đầu tư: Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc Gia

Vị trí: Số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thông tin khác: Trụ sở làm việc Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc Gia

Dịch vụ cung cấp: Dịch vụ Lễ tân Tòa nhà